Centar za podršku osetljivim grupama

Centar Vita
Novi Sad

Besplatno savetovalište

Certified by Google

Za mlade i porodice u Centru Vita , počinje sa radom krajem oktobra 2011.Više detalja uskoro

 

Psihološko savetovalište za mlade i porodicu

Centar za podršku osetljivim grupama VITA, osnovao je u oktobru 2011. godine Savetovalište za mlade i porodicu. Savetovalište je osnovano uz podršku Specijalne bolnice za lečenje bolesti zavisnosti VITA. Cilj Savetovališta je doprineti unapređenje mentalnog zdravlja mladih razvijanjem zdravih stilova života kroz pružanje psihološke, informativne i savetodavne podrške mladim osobama i roditeljima.

U okviru Savetovališta psiholozi, lekari i pedagozi će direktno licem u lice, putem telefona i elektronskim putem pružati usluge informisanja mladih i roditelja o razvojnim i psihološkim problemima mladih, o PAS i posledicama zloupotrebe PAS. Pružaće usluge savetovanja mladima i roditeljima kako da reše ili ublaže psihološke i razvojne probleme mladih i kako da preveniraju bolesti zavisnosti. Takođe, stručnjaci će pružati i stručnu psihološku i emotivnu podršku mladima i roditeljima, i edukaciju za unapređenje veština komunikacije između roditelja i mladih.

Svetovalište je otvoreno za korisnike, svaki radni dan od 12 do 16 sati na adresi Aleksandra Tišme 7 u Novom Sadu. Svi zainteresovani građani se Savetovalištu mogu obratiti

Na telefon 021/6339-111

E-mail: centar-vita@gmail.com

Raspored dežurstava u savetovalištu:

- Psiholog - ponedeljk i petak
- Spec. pedagog - utorak i četvrtak
- Lekar - sreda

Kliničko iskustvo i rezultati istraživanja u Srbiji takođe ukazuju na značajno psihološko trpljenje populacije mladih, koje se često vezuje sa periodom adolescencije. Mladi manifestuju određenu, za ovaj uzrast specifičnu psihopatologiju: različite teškoće adolescentnog procesa skoncentrisane oko formiranja stabilnog i definitivnog identiteta, depresivna stanja (uključujući samoubilaštvo) i poremećaje ponašanja (uključujući zloupotrebu psihoaktivnih supstanci, nasilno i delinkventno ponašanje i poremećaje ishrane). Trećina srednjoškolske populacije pokazuje znake psihološkog trpljenja i mentalnih problema. Slični podaci dobijeni su i u istraživanjima studentske populacije.

Udruženje građana „Centar za podršku osetljivim grupama – VITA“ osnovano je kao dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti socijalnog, zdravstvenog i humanitarnog rada radi unapređenja položaja posebno osetljivih grupa u društvu.