Centar za podršku osetljivim grupama

Centar Vita
Novi Sad

Besplatno savetovalište

Certified by Google

Za mlade i porodice u Centru Vita , počinje sa radom krajem oktobra 2011.Više detalja uskoro

 

Centar za podršku osetljivim grupama - VITA

Oblast ostvarivanja ciljeva

Udruženje građana „Centar za podršku osetljivim grupama-VITA“ osnovano je kao dobrovoljno nevladino i neprofitno udruženje, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti socijalno-zdravstveno-humanitarnog rada i unapređenja položaja posebno osetljivih grupa u društvu.

Udruženje svojim profesionalnim odnosom, stručnim radom i organizovanim delovanjem doprinosi stvaranju humanijeg društva kroz pružanje pomoći i podrške osetljivim i marginalizovanim grupama, kroz promociju zdravlja, afirmisanje zdravih stilova života, kroz razvoj potencijala osetljivih grupa, kroz podizanje kapaciteta zajednice za zaštitu i brigu, kroz istraživački rad I neformalno obrazovanje.
Članovi Udruženja su odgovorni građani I stručnjaci bez predrasuda, koji pružaju podršku I pomoć svim ljudima u nevolji, bez obzira na rasnu, versku, nacionalnu, polnu, rodnu, političku, seksualnu ili koji pripadaju bilo kojoj drugoj pripadnosti ili orijentaciji.

Ciljevi udruženja
Smanjenje socijalne patologije i drugih nepoželjnih pojava u društvu – Unapređenje mentalnog zdravlja mladih; unapređenje položaja mladih ljudi u društvu; preveniranje destruktivnog I auto-destruktivnog ponašanja mladih te bolesti zavisnosti, mentalnih bolesti I samoubistva; razvijanje zdravih stilova života; promovisanje aktivizma kod mladih i kvalitetnijeg korištenja slobodnog vremena; promovisanje neformalnog obrazovanja I razvijanje koncepta celoživotnog učenja I širenje tog koncepta u ruralnim I nerazvijenim sredinama; prevencija rizičnog ponašanja; promovisanje vrednosti demokratskog građanskog društva kao što su humanost, nenasilje, tolerancija.
Zaštita i osnaživanje ugroženih grupa– Podizanje svesti javnosti o potrebama ugroženih grupa I potrebi da se njihovi problemi trajno reše; promovisanje I podržavanje sistematskih rešenja u procesu socijanog uključivanja ugroženih grupa; Podrška rehabilitaciji I resocijalizaciji lečenih od bolesti zavisnosti; Podizanje nivoa znanja i socijalnih veština ugroženim grupama;
Podsticanje međusektorske saradnje i partnerstva– Podsticanje saradnje različitih sektora u društvu kroz podsticanje komunikacije, koordinacije, partnerstva; Unapređenje saradnje sa privredom, ustanovama I organima lokalne samouprave I državne uprave, ustanovama socijalne I zdravstvene zaštite, obrazovnim ustanovama.
Jačanje kapaciteta I resurs Udruženja – Podizanje stručnosti I efikasnosti u radu i širenje profesionalnog interesovanja na oblasti delovanja u skladu sa misijom Udruženja ; Stalno usavršavanje i sticanje dodatnih znanja i veština za kvalitetan i stručan rad; Razvijanje inovativnih pristupa i usluga; Promovisanje socijalnih vrednosti i ohrabrivanje ponašanja koja imaju pozitivne socijalne posledice.

Za ostvarivanje svojih ciljeva,
Udruženje obavlja sledeće delatnosti i aktivnosti:
- Sprovođenje neformalnog obrazovanja, vršnjačke edukacije, treninga, promocija, psiholoških radionica, prezentacija, seminara, forum teatar predstava, predavanja…
- Organizovanje javnih događaja kao što su okrugli stolovi, konferencije, tribine …
- Naučno-istraživački rad I publikovanje istraživanja, izrada brošura, stručnih knjiga, studija, elaborata …
- Kroz rad savetovališta za decu, adolescente I porodicu i kluba lečenih zavisnika, te grupne i individualne psihoterapije.
- Ostvarivanje saradnje sa obrazovno-socijalno-zdravstvenim organizacijama I institucijama.
- Postavljanje i ažuriranje web prezentacije svih aktivnosti Udruženja.
- Stalno stručno usavršavanje svojih članova u skladu sa savremenim svetskim trendovima.
- Sprovođenje i drugih programa, projekata i aktivnosti u cilju negovanja, popularizacije I afirmacije svih pozitivnih žitovnih aktivnosti.

Savetovalište za mlade i porodicu- savetovanje i konsultacije su besplatne

Savetovalište za mlade i porodicu- savetovanje i konsultacije su besplatne
Formular za besplatnu konsultaciju
Popunite formular, pošaljite, odgovorićemo za 24h
Ime i prezime:
Email:
Telefon:
Vrsta problema:
Pitanja: